Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, saksbehandlarar og leiar

Arkivpersonale har ansvar for

 • Motta, åpne, sortere, evt.stemple, journalføre og skanne all inngåande post som kjem via postmottak
 • Opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • Kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • Kontrollere forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året.
 • Kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv.
 • Betjene utlån frå arkiv.
 • Arkivere.
 • Bistå sakshandsamarar i å journalføre i samsvar med retningslinjer
 • Hente dokument frå Altinn

Sakshandsamar har ansvar for

 • Sørge for at personleg adressert post i papirformat vert skanna og journalført  (evt til sentralarkiv for bistand)
 • Journalføre fortløpande inngåande og utgåande arkivverdig epost
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming via kurver i saksbehandlingssystemet Acos Fokus
 • Kontrollere at rett offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon skal skje i eit fagsystem
 • Avskrive inngåande og interne dokument som er handsama.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

Leiar har ansvar for å

 • Gjennomgå og evt fordele post til rett sakshandsamar.
 • Gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • Sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • Følge opp tilsette sin sakshandsaming
Laster...